Nowy wymagania dotyczące ochrony cieplnej i oszczędności energii od 01.01.2014 zmiana Warunków Technicznych

05 lipca 2013 roku zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (wcześniej Ministra Infrastruktury) zmieniające niektóre zapisy Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Zmiany te będą obowiązywać od 01.01.2014 roku. Wprowadzone zostają nowe wymagania dotyczące ochrony cieplnej, izolacyjności przegród budowlanych oraz zużycia energii.

Najważniejsze zmiany to:
– obniżenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian do wartości 0,25 W/m2K
– obliczenie współczynnika przenikania ciepła U dla dachów i stropodachów do wartości 0,20 W/m2K
– wyznaczenie maksymalnego współczynnika U dla stolarki na poziomie  1,3 (okna w ścianach) oraz 1,5 (okna połaciowe) i 1,7 (drzwi)
– wprowadzenie maksymalnych wartości zużycia Energii Pierwotnej w stałej wielkości zależnej tylko od sposobu użytkowania budynku
– wprowadzenie wymogu spełnienia w nowych budynkach zarówno wymogów izolacyjności  jak i zużycia energii pierwotnej

W zakładce Podstawy Prawne można pobrać plik z omawianym rozporządzeniem. Nowością jest wprowadzenie tabel prezentujących planowane zmiany wymagań kolejno w latach 2017 i 2021.  Nowe Warunki Techniczne w praktyce wprowadzają w Polsce zapisy recastu Dyrektywy w Sprawie Efektywności Energetycznej budynków – wymóg projektowania i wznoszenia budynków o prawie zerowym zużyciu energii.

Niedługo należy się również spodziewać zmiany przepisów dotyczących formy i wzoru świadectwa jak i sposobu jego obliczania. Planowane jest wprowadzenie klas energetycznych. Do nowych Warunków Technicznych dostosowane powinno być również rozporządzenie dotyczące audytów energetycznych.  Po wprowadzeniu nowych przepisów odpowiednie pliki zostaną umieszczone na stronie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nowych przepisów zapraszam do kontaktu.