Program „Czyste Powietrze”

Czy składając wniosek do programu „Czyste Powietrze” należy przedstawić również audyt energetyczny – to pytanie często zadają sobie inwestorzy pragnący skorzystać z tego dofinansowania.
Zgodnie z regulaminem programu sporządzenie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe. Należy złożyć wniosek o dofinansowanie który ma formę interaktywnego formularza PDF. We wniosku należy podać parametry planowanych działań termomodernizacyjnych w tym takie dane jak rodzaj materiału izolacyjnego jaki zostanie zastosowany np. na ścianach lub dachu, a także jego grubość.

Jednak w przypadku gdy wniosek jest sporządzany bez audytu to parametry przegród a zwłaszcza współczynnik przenikania ciepła są przyjmowane tylko i wyłącznie na podstawie podanego we wniosku roku oddania do użytkowania budynku.

Formularz również automatycznie podpowiada użytkownikowi grubości izolacji jakie należy zastosować. Bardzo często są to rozwiązania które nie są optymalne dla danego budynku np. z uwagi na to że w stanie istniejącym budynek jest częściowo zaizolowany. Wielokrotnie budynki były wykonywane tzw. metodą gospodarczą przy zastosowaniu różnych materiałów takich jak bloczki z betonu lekkiego, bloczki z betonu żużlowego, ściany z pustką powietrzną itp. Formularz natomiast zakłada domyślnie ściany ceglane nieizolowane i dla takiego rozwiązania dobiera izolację.

Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku gdy sporządzony zostanie audyt energetyczny. Wtedy po zaznaczeniu w formularzu odpowiedniej opcji do wniosku przepisuje się dane z audytu – a więc rozwiązania optymalne wyznaczone przez doradcę energetycznego uwzględniające realnie zastosowane w budynku rozwiązania materiałowo konstrukcyjne.

Jak to wygląda w praktyce dla budynku o zadeklarowanym roku budowy 1960:

 • bez audytu formularz podpowiada minimalną grubość izolacji 16,00 cm styropianu
 • na podstawie audytu gdzie stwierdzono że ściana wykonana jest z bloczków z żużlobetonu z pustką powietrzną optymalna grubość izolacji to 12 cm styropianu

Podobna sytuacja występuje dla dachu lub stropu poddasza, tu różnice pomiędzy tym co podpowiada formularz a danymi wyznaczonymi w audycie są jeszcze większe.

Sporządzając audyt energetyczny otrzymuje się również informację o tym jakie będą możliwe do uzyskania oszczędności energii i kosztów użytkowania budynku.

Audyt odpowiada też na bardzo ważne pytanie:  czy w przypadku gdy zmienia się nośnik energii a więc np kocioł węglowy na kocioł gazowy uzyskane w trakcie termomodernizacji oszczędności energii pokryją wzrost kosztów zakupu energii – bowiem gaz czy też olej są paliwami droższymi od powszechnie jeszcze stosowanego węgla.

Koszt wykonania audytu energetycznego do programu „Czyste Powietrze”
Zgodnie z regulaminem koszt kwalifikowany za sporządzenia audytu energetycznego to maksymalnie 1000,00 zł. brutto. Koszt kwalifikowany oznacza że jest on objęty dofinansowaniem.

Zamawiając audyt energetyczny do programu „Czyste Powietrze” w firmie Eko Audytor otrzymasz gwarancję że koszt wykonania nie przekroczy progu określonego regulaminem. Może też być niższy. Wycena audytu jest dokonywana na podstawie informacji o lokalizacji budynku, posiadanej dokumentacji i innych informacji o budynku.
Możliwe jest wykonanie audytu na terenie całego kraju.

Korzyści z posiadania audytu składanego razem z wnioskiem do programu „Czyste Powietrze”:

 • realnie dobrane rozwiązania izolacji przegród (grubość i rodzaj materiału izolacyjnego)
 • oszacowanie oszczędności energii i kosztów
 • mniej problemów przy weryfikacji wniosku – wszystkie dane we wniosku są poparte profesjonalnymi obliczeniami wynikającymi z audytu
 • pomoc w wypełnieniu wniosku w zakresie technicznym

Dla kogo przeznaczony jest program „Czyste Powietrze”
Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Podstawowe zasady programu „Czyste Powietrze”
Najważniejszym i koniecznym warunkiem uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze” jest wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych różnego typu na nowe urządzenia spełniające wymogi tzw ekoprojektu a więc o wysokiej sprawności i niskiej emisji zanieczyszczeń.
W dalszej kolejności można otrzymać dofinansowanie na prace termomodernizacyjne takie docieplenie ścian, dachów, stropów, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji a także montaż instalacji kolektorów fotowoltaicznych.

Gdzie można składać wnioski o dofinansowanie?
Wnioski o dofinansowanie najlepiej składać elektronicznie za pomocą Portalu Beneficjenta do którego dostęp znajduje się na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska odpowiednich dla województwa gdzie znajduje się budynek. Można również wniosek taki w wersji papierowej wysłać lub złożyć w siedzibie danego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub w Gminie która zawarła porozumienie na realizację programu.

Nowe referencje audyt energetyczny dla budynku o kubaturze 100 000 m.sześć.

Każde wykonanie audytu energetycznego  zakończone przyznaniem środków finansowych i zrealizowaniem prac termomodernizacyjnych to satysfakcja zawodowa dla autora audytu i potwierdzenie jego fachowych umiejętności.

W dziale referencje można zapoznać się z opinią wystawioną przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Firma Eko Audytor była autorem audytu energetycznego dla jednego z największych budynków we Wrocławiu – dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Usytuowany pomiędzy Mostem Pokoju a Mostem Grunwaldzkim gmach o kubaturze ponad 100 000 m³ został poddany termomodernizacji dofinansowanej z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.  Łączna kwota prac to ponad 8 milionów złotych. Przyznanie środków z programu GIS (Green Investment Scheme, czyli System Zielonych Inwestycji) jest poprzedzone bardzo wnikliwą weryfikacją wniosku i audytu energetycznego.

Jeżeli planują Państwo ubiegać się o dofinansowanie z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska to potwierdzone referencjami doświadczenie firmy Eko Audytor będzie w tym bardzo pomocne. 

Są pieniądze na premię termomodernizacyjną w 2014 roku! Wykonaj audyt energetyczny już teraz.

Na początku roku ukazała się ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem premii termomodernizacyjnej. Bank Gospodarstwa Krajowego (który zarządza funduszem termomodernizacji i remontów z którego są wypłacane premie) posiada 60,7 miliona złotych wolnych środków które może przeznaczyć na wypłaty dofinansowania. Tym samym otwarta została ponownie możliwość składania wniosków kredytowych.  

Jednym z warunków uzyskania premii termomodernizacyjnej jest dołączenie do wniosku prawidłowo wykonanego audytu energetycznego, który musi zostać pozytywnie zweryfikowany.  Audyt energetyczny to opracowanie które określa co można zrobić, aby ograniczyć zużycie energii, określa również ile wyniosą oszczędności oraz jaka będzie wysokość premii termomodernizacyjnej. Podczas wyboru audytora nie warto kierować się tylko ceną (koszty audytu również można skredytować) ale jego doświadczeniem i posiadanymi referencjami – tak aby mieć pewność że procedura weryfikacji audytu będzie pozytywna.

Znane powiedzenie „Czas to pieniądz” w tym wypadku należy traktować dosłownie. Ponieważ kwota tylko 60,7 miliona jest niewielka (w kolejce czekają wnioski z 2013 roku) to w połowie roku może okazać się, że znów nie ma wolnych środków na wypłaty premii termomodernizacyjnych. 

Aby dowiedzieć się jak wygląda procedura wykonania audytu oraz w celu wyceny zapraszam do kontaktu.

Nowy wymagania dotyczące ochrony cieplnej i oszczędności energii od 01.01.2014 zmiana Warunków Technicznych

05 lipca 2013 roku zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (wcześniej Ministra Infrastruktury) zmieniające niektóre zapisy Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Zmiany te będą obowiązywać od 01.01.2014 roku. Wprowadzone zostają nowe wymagania dotyczące ochrony cieplnej, izolacyjności przegród budowlanych oraz zużycia energii.

Najważniejsze zmiany to:
– obniżenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian do wartości 0,25 W/m2K
– obliczenie współczynnika przenikania ciepła U dla dachów i stropodachów do wartości 0,20 W/m2K
– wyznaczenie maksymalnego współczynnika U dla stolarki na poziomie  1,3 (okna w ścianach) oraz 1,5 (okna połaciowe) i 1,7 (drzwi)
– wprowadzenie maksymalnych wartości zużycia Energii Pierwotnej w stałej wielkości zależnej tylko od sposobu użytkowania budynku
– wprowadzenie wymogu spełnienia w nowych budynkach zarówno wymogów izolacyjności  jak i zużycia energii pierwotnej

W zakładce Podstawy Prawne można pobrać plik z omawianym rozporządzeniem. Nowością jest wprowadzenie tabel prezentujących planowane zmiany wymagań kolejno w latach 2017 i 2021.  Nowe Warunki Techniczne w praktyce wprowadzają w Polsce zapisy recastu Dyrektywy w Sprawie Efektywności Energetycznej budynków – wymóg projektowania i wznoszenia budynków o prawie zerowym zużyciu energii.

Niedługo należy się również spodziewać zmiany przepisów dotyczących formy i wzoru świadectwa jak i sposobu jego obliczania. Planowane jest wprowadzenie klas energetycznych. Do nowych Warunków Technicznych dostosowane powinno być również rozporządzenie dotyczące audytów energetycznych.  Po wprowadzeniu nowych przepisów odpowiednie pliki zostaną umieszczone na stronie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nowych przepisów zapraszam do kontaktu.

Uczestnik naszego szkolenia zdał egzamin państwowy – referencje dla EKO AUDYTOR

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej to wbrew pozorom temat bardzo złożony. Program szkolenia przygotowującego do egzaminu państwowego obejmuje tylko 56 godzin zajęć. Powinny być one zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2008.  Zakres zagadnień poruszanych podczas szkolenia jest bardzo szeroki. Obejmuje takie problemy jak: przepisy prawne, ocenę stanu ochrony cieplnej budynku, ocenę systemów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, systemów klimatyzacji i wentylacji. Główną część szkolenia stanowi metodyka obliczeń związana z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej oraz obliczenia ręczne i przy pomocy programu komputerowego. Największą trudność podczas szkolenia sprawia ograniczony czas przeznaczony na poszczególne zagadnienia.  Dlatego ważne jest aby szkolenie w jak największym stopniu przekazywało wiadomości praktyczne oraz pomogło w zdaniu egzaminu.  

Potwierdzeniem wysokiej jakości szkoleń prowadzonych przez firmę EKO AUDYTOR są kolejne referencje – tym razem udostępnione przez uczestniczkę jednego ze szkoleń.  Można się z nimi zapoznać w zakładce referencje.  Jest to pismo z pracowni projektowej EM Kwadrat ze Szczecina,  która uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym w ramach dofinansowanego z EFS projektu Ekoenergia energią przedsiębiorstw. Projekt jest prowadzony w województwie zachodniopomorskim i przewidzianych jest jeszcze kilka edycji. 

 

 

audyt energetyczny z opcją aktualizacji – w związku z brakiem środków na premie termomodernizacyjne

We wpisie z 30.12.2012 informowałem o wysokości środków przeznaczonych na zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów w roku 2013.  Kilkanaście  dni temu na stronach internetowych BGK ukazał się komunikaty w tej sprawie.

Z informacji tej wynika, że:

 • Fundusz nie posiada aktualnie wolnych środków na wypłaty premii termomodernizacyjnych i remontowych
 • Zgodnie z planem finansowym Funduszu przewidziana z budżetu na rok 2013 kwota 20 milionów złotych zostanie w całości przeznaczona na wypłaty tzw premii kompensacyjnych
 • Banki kredytujące na razie wstrzymują przyjmowanie wniosków wraz z audytami.

W związku z tym powstaje pytanie – czy warto w tej sytuacji sporządzać audyt energetyczny lub remontowy. A jeżeli tak, to czy audyt taki ma jakiś termin ważności?
Ustawa termomodernizacyjna nie precyzuje takiego pojęcia jak data ważności audytu (w przeciwieństwie do świadectwa energetycznego). Jednak należy pamiętać o tym, że audyt podlega weryfikacji. Zatem informacje np dotyczące kosztów ogrzewania lub kosztów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego powinny być aktualne.  O ile audyt jest sporządzany za pomocą specjalnie przeznaczonego do tego celu oprogramowania to aktualizacja taka nie stanowi problemu.
Wykonanie audytu już teraz z ewentualną opcją aktualizacji pozwoli – w chwili gdy Fundusz znów uruchomi wypłaty premii – na szybsze przygotowanie wniosku kredytowego oraz przejście procedury weryfikacji –  a tym samym zapewnienie sobie środków finansowych.

Aby dowiedzieć się jakie są koszty wykonania audytu energetycznego i remontowego w opcji z aktualizacją skontaktuj się ze mną. 

Szkolenie z zakresu audytów energetycznych i remontowych

W dniach 25 i 26  luty 2013 planowane jest szkolenie dotyczące audytów energetycznych i remontowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką audytów energetycznych i remontowych. W programie duży nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia z wykonywania audytów (m.in. praca z specjalistycznym  oprogramowaniem BuildDesk), uczestnicy otrzymują szablon audytu, które w trakcie zajęć jest uzupełniany. Szkolenie skierowane jest m.in. do audytorów, architektów oraz inżynierów   budownictwa, energetyki i inżynierii środowiska, a także do zarządców nieruchomości,   pracowników   spółdzielni   mieszkaniowych,   pośredników   nieruchomości, developerów oraz przedstawiciele samorządów (z wydziałów inwestycji).   Większość szkolenia to część praktyczna, oparta na doświadczeniu trenera.

Audyty energetyczne są potrzebne nie tylko podczas ubiegania się o premię termomodernizacyjną. Również starając się o dotacje z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wymagany jest także taki dokument. Nawet mając zapewnione  środki finansowe warto wykonać audyt, aby mieć  pewność że termomodernizacja przyniesie jak największe oszczędności.

Szczegóły, zapisy, oraz program szkolenia pod adresem organizatora:
http://www.szkolenia.ec-grupa.pl/index.php?id=128

Premia Termomodernizacyjna i Remontowa w 2013 roku

12 grudnia została uchwalona Ustawa Budżetowa na rok 2013.  Zgodnie z założeniami tej ustawy w przyszłym roku Fundusz Termomodernizacji i Remontów zostanie zasilony kwotą 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych.  

Jest to kwota 9 razy mniejsza niż w mijającym 2012 roku, dlatego o ile fundusz nie zostanie zasilony dodatkowymi środkami to można się spodziewać, że przyjmowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosków o wypłatę premii (wraz z audytami energetycznymi do weryfikacji) zostanie wstrzymane już w pierwszej połowie roku.

Aura na początku roku nie sprzyja pracom budowlanym, niemniej można ten okres wykorzystać na przygotowanie inwestycji – w tym audytu energetycznego – dzięki któremu będzie możliwe skorzystanie z premii termomodernizacyjnej lub remontowej.

Wysokość premii termomodernizacyjnej – potwierdzona referencjami

Prawidłowo sporządzony audyt energetyczny jest podstawą do wypłaty premii termomodernizacyjnej.   Jej wysokość wynosi:

 • 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji
 • nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia
 • nie więcej niż dwukrotna roczna oszczędność kosztów energii.

W przypadku gdy audyt nie zostanie zweryfikowany pozytywnie niestety nie ma możliwości uzyskania premii co może postawić inwestora w trudnej sytuacji – albo będzie spłacał większe odsetki od kredytu (ponieważ premia jest „zaliczana” od razu na spłatę kredytu) albo zrezygnuje z wykonania termomodernizacji.

Miło mi poinformować, że kolejny audyt energetyczny wykonany przez firmę Eko Audytor został zweryfikowany pozytywnie i aktualnie (koniec października 2012) kończą się już prace termomodernizacyjne.
Audyt dotyczył budynku wielorodzinnego znajdującego się w Koszęcinie (ok 50 km od Gliwic) o kubaturze 8788 m3   Zakres prac to docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu oraz modernizacja kotłowni. Wynikająca z audytu i ostatecznie przyznana premia termomodernizacyjna to ok 40 000 zł – a więc dla niewielkiej wspólnoty mieszkaniowej kwota niebagatelna.

Audyt energetyczny i remontowy – szkolenie w Krakowie.

W dniach 15-16 listopad 2012 będę miał przyjemność prowadzić w Krakowie szkolenie dotyczące audytów energetycznych i remontowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką audytów energetycznych i remontowych. W programie duży nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia z wykonywania audytów (m.in. praca z specjalistycznym  oprogramowaniem BuildDesk), uczestnicy otrzymują szablon audytu, które w trakcie zajęć jest uzupełniany. Szkolenie skierowane jest m.in. do audytorów, architektów oraz inżynierów   budownictwa, energetyki i inżynierii środowiska, a także do zarządców nieruchomości,   pracowników   spółdzielni   mieszkaniowych,   pośredników   nieruchomości, developerów oraz przedstawiciele samorządów (z wydziałów inwestycji).

Szczegóły, zapisy, oraz program szkolenia pod adresem organizatora:
http://www.szkolenia.ec-grupa.pl/

Sprawdzony audytor – kolejne referencje

Audyt energetyczny wykonywany zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Termomodernizacji oraz remontów  jest podstawą do uzyskania premii termomodernizacyjnej.  Osoba sporządzająca audyt nie musi posiadać żadnych uprawnień. Jedynym zabezpieczeniem jest proces weryfikacyjny audytu prowadzony przez przyznający premie Bank Gospodarstwa Krajowego.  Aby mieć pewność, że weryfikacja zostanie przeprowadzona pozytywnie,  warto więc wybrać audytora z doświadczeniem, który może wykazać, że na podstawie jego audytów inwestor zrealizował przedsięwzięcie termomodernizacyjne i otrzymał premię.

Informujemy, że kilka dni temu do działu referencje dodany został kolejny dokument potwierdzający należyte wykonanie zlecenia. Audyt ten dotyczył budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Klimczoka. Dużym utrudnieniem podczas sporządzania audytu były ograniczenia jakie zostały narzucone przez konserwatora zabytków, bowiem budynek pochodzi z początków XX wieku!

Projektowana charakterystyka energetyczna teraz również dla budynków jednorodzinnych

Od dnia 29.04.2012 obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zgodnie z tym rozporządzeniem w każdym projekcie (niezależenie od wielkości obiektu) musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Powinna ona być sporządzona zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – a wiec zawierać obliczenia wskaźnika zużycia energii w kWh/m2/rok.
Oprócz tego charakterystyka ta powinna zawierać następujące informacje:

 • bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku
 • w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych
 • parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,
 • dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Do tej pory przepisy związane z obowiązkiem sporządzania charakterystyki energetycznej w projekcie nie dotyczyły budynków o prostej konstrukcji np jednorodzinnych. Wprowadzona 20.04.2012 nowelizacja rozporządzenia zmienia ten zapis – tak więc każdy projekt musi zawierać informacje na temat zużycia energii przez budynek. Jest to kolejny krok w kierunku budownictwa energoszczędnego ponieważ oprócz parametrów cieplnych przegród (współczynnik U) należy obowiązkowo określić wskaźniki energetyczne budynku – a więc zużycie energii EK i EP.

Zmienione rozporządzenie można w całości pobrać w zakładce Podstawy Prawne. 

 

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowe szkolenia

Zapraszam na szkolenie z zakresu sporządzania świadectw energetycznych. Są one organizowane w ramach programu:
Efektywne Wykorzystanie Energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim.

Szczególowe informacje na temat terminów, rekrutacji mozna znaleźć na stronie organizatora:
http://www.szkoleniaewe.it.kielce.pl/

Na początek będę prowadził szkolenie z zakresu sporządzania świadectw charaterystyki energetycznej. Szkolenie będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Po szkoleniu istnieje zatem możliwość zdania egzaminu państwowego i uzyskania uprawnień. Dla osób, które ukończą szkolenie, koszty postępowania egzaminacyjnego pokrywa organizator.
Dodatkowo szkolenie obejmuje 6 godzin z zakresu obsługi kamery termowizyjnej oraz wykonywania badań termowizyjnych.  Oprócz części teoretycznej – wymaganej do zdania egzaminu – szkolenie obejmuje część praktyczną związaną z obsługą programu komputerowego oraz samodzielnym wyonaniem świadectwa. W tracie szkolenia zaprezentuję również wiele porad i sytuacji z wlasnego doswiadczenia zgodnie z zasadą najlepiej uczyć się na cuszych błedach.

Audyty energetyczne i remontowe – szkolenie praktyczne w Krakowie

W dniach 23-25 kwietnia 2012 będę miał przyjemność prowadzić w Krakowie szkolenie dotyczące audytów energetycznych i remontowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką audytów energetycznych i remontowych. W programie duży nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia z wykonywania audytów (m.in. praca z specjalistycznym  oprogramowaniem BuildDesk), uczestnicy otrzymują szablon audytu, które w trakcie zajęć jest uzupełniany. Szkolenie skierowane jest m.in. do audytorów, architektów oraz inżynierów   budownictwa, energetyki i inżynierii środowiska, a także do zarządców nieruchomości,   pracowników   spółdzielni   mieszkaniowych,   pośredników   nieruchomości, developerów oraz przedstawiciele samorządów (z wydziałów inwestycji).

Szczegóły, zapisy, oraz program szkolenia pod adresem organizatora:
http://www.szkolenia.ec-grupa.pl/index.php?id=128

 

Audyt energetyczny dla Wspólnoty Mieszkaniowej w 2012 roku

Początek roku to czas obowiązkowych zebrań członków Wspólnot Mieszkańców Nieruchomości. Czas na zwołanie takiego zebrania zarząd lub zarządca ma do końca marca. Jest to obowiązek wynikający z Ustawy o Własnościach Lokali. Podczas zebrania w szczególności należy:

 • uchwalić roczny plan gospodarczy zarządu nieruchomością wspólną i opłaty na pokrycie kosztów zarządu
 • dokonać oceny pracy zarządu lub zarządcy
 • zapoznać się ze sprawozdaniem zarządu

Oczywiście można też podczas takiego zebrania podjąć inne uchwały np dotyczące przystąpienia do termomodernizacji budynku. W tym celu można zaciągnąć kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową. Aby uzyskać taki kredyt należy obowiazkowo sporządzić audyt energetyczny w którym wyliczone zostaną oszczędności energii oraz wielość premii termomodernizacyjnej.

Przykładem tego, że warto starać się o premię termomodernizacyjną mogą być załączone poniżej zdjęcia. W wyniku ocieplenia ścian i stropodachu tego budynku widocznym efektem jest poprawa wyglądu elewacji, a wymiernym dla budżetu uzyskanie ok 30% oszczędności kosztów ogrzewania.

Jeżeli są państwo zainteresowani uzyskaniem oferty na wykonanie audytu i uzyskaniem premii teromodernizacyjnej jeszcze w 2012 roku proszę o kontakt. Możliwe jest również spotkanie z audytorem podczas zebrania wspólnoty.

 

Budynek przed termomodernizacją
Budynek przed termomodernizacją
Budynek po termomodernizacji
Budynek po termomodernizacji