Uczestnik naszego szkolenia zdał egzamin państwowy – referencje dla EKO AUDYTOR

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej to wbrew pozorom temat bardzo złożony. Program szkolenia przygotowującego do egzaminu państwowego obejmuje tylko 56 godzin zajęć. Powinny być one zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2008.  Zakres zagadnień poruszanych podczas szkolenia jest bardzo szeroki. Obejmuje takie problemy jak: przepisy prawne, ocenę stanu ochrony cieplnej budynku, ocenę systemów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, systemów klimatyzacji i wentylacji. Główną część szkolenia stanowi metodyka obliczeń związana z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej oraz obliczenia ręczne i przy pomocy programu komputerowego. Największą trudność podczas szkolenia sprawia ograniczony czas przeznaczony na poszczególne zagadnienia.  Dlatego ważne jest aby szkolenie w jak największym stopniu przekazywało wiadomości praktyczne oraz pomogło w zdaniu egzaminu.  

Potwierdzeniem wysokiej jakości szkoleń prowadzonych przez firmę EKO AUDYTOR są kolejne referencje – tym razem udostępnione przez uczestniczkę jednego ze szkoleń.  Można się z nimi zapoznać w zakładce referencje.  Jest to pismo z pracowni projektowej EM Kwadrat ze Szczecina,  która uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym w ramach dofinansowanego z EFS projektu Ekoenergia energią przedsiębiorstw. Projekt jest prowadzony w województwie zachodniopomorskim i przewidzianych jest jeszcze kilka edycji. 

 

 

Projektowana charakterystyka energetyczna teraz również dla budynków jednorodzinnych

Od dnia 29.04.2012 obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zgodnie z tym rozporządzeniem w każdym projekcie (niezależenie od wielkości obiektu) musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Powinna ona być sporządzona zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – a wiec zawierać obliczenia wskaźnika zużycia energii w kWh/m2/rok.
Oprócz tego charakterystyka ta powinna zawierać następujące informacje:

 • bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku
 • w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych
 • parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,
 • dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Do tej pory przepisy związane z obowiązkiem sporządzania charakterystyki energetycznej w projekcie nie dotyczyły budynków o prostej konstrukcji np jednorodzinnych. Wprowadzona 20.04.2012 nowelizacja rozporządzenia zmienia ten zapis – tak więc każdy projekt musi zawierać informacje na temat zużycia energii przez budynek. Jest to kolejny krok w kierunku budownictwa energoszczędnego ponieważ oprócz parametrów cieplnych przegród (współczynnik U) należy obowiązkowo określić wskaźniki energetyczne budynku – a więc zużycie energii EK i EP.

Zmienione rozporządzenie można w całości pobrać w zakładce Podstawy Prawne. 

 

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowe szkolenia

Zapraszam na szkolenie z zakresu sporządzania świadectw energetycznych. Są one organizowane w ramach programu:
Efektywne Wykorzystanie Energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim.

Szczególowe informacje na temat terminów, rekrutacji mozna znaleźć na stronie organizatora:
http://www.szkoleniaewe.it.kielce.pl/

Na początek będę prowadził szkolenie z zakresu sporządzania świadectw charaterystyki energetycznej. Szkolenie będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Po szkoleniu istnieje zatem możliwość zdania egzaminu państwowego i uzyskania uprawnień. Dla osób, które ukończą szkolenie, koszty postępowania egzaminacyjnego pokrywa organizator.
Dodatkowo szkolenie obejmuje 6 godzin z zakresu obsługi kamery termowizyjnej oraz wykonywania badań termowizyjnych.  Oprócz części teoretycznej – wymaganej do zdania egzaminu – szkolenie obejmuje część praktyczną związaną z obsługą programu komputerowego oraz samodzielnym wyonaniem świadectwa. W tracie szkolenia zaprezentuję również wiele porad i sytuacji z wlasnego doswiadczenia zgodnie z zasadą najlepiej uczyć się na cuszych błedach.

Certyfikat energetyczny i audyt energetyczny a Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej

W sekcji Podstawy Prawne można pobrać kolejny dokument. Jest to Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej opracowany przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2007 roku.
Plan ten to wdrożenie zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. W roku 2016 należy osiągnąć cel określony jako oszczędność 9% energii finalnej w stosunku do średniego zużycia z lat 2001-2005 Cel ten wyrażony liczbowo wynosi: 53452 GWh.

W zakresie sektora mieszkalnictwa plan przewiduje następujące środki służące realizacji celu:

 • Wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków. A więc realizacja dyrektywy 2002/91/WE  zgodnie z którą wykonuje się świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny)
 • Wsparcie Państwa w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych czyli dopłaty  z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (Premia Termomodernizacyjna). Premia ta jest oczywiście wypłacana po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego.

Tak więc zamawiając usługę wykonania świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego należy mieć świadomość że jest to również kolejny krok w celu wypełnienia Krajowego Planu Działań w zakresie efektywności energetycznej. W przypadku audytu energetycznego jest więc ważne aby inwestycja została zrealizowana i uzyskano premię termomodernizacyjną

 

Świadectwo energetyczne – błędy w obliczeniach

Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) sporządzane jest według rozporządzenia które określa sposób obliczeń, a także wzór świadectwa. Dlatego każdy certyfikat energetyczny powinien mieć taką samą formę graficzną i zawierać te same informacje.
Niestety metodologia wykonywania certyfikatów zawiera w sobie różnego rodzaju błędy i nieścisłości.  Również sam wzór świadectwa przedstawiający charakterystykę energetyczną w formie suwaka ze strzałką pokazującego zużycie Energii Pierwotnej może być niezrozumiały dla niektórych odbiorców. Co ciekawsze wysoki wskaźnik EP wcale nie musi oznaczać że budynek jest energochłonny i na odwrót – budynek o niskiej wartości EP może w rzeczywistości okazać się absolutnie nieenergooszczędnym.
Pomimo tych kontrowersji Rozporządzenie to jest obowiązującym prawem i dopóki nie zostanie zmienione należy z niego korzystać podczas opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej. A skoro już jesteśmy zmuszeni do korzystania, to dobrze, aby sporządzany dokument na tyle, na ile to możliwe rzetelnie obrazował parametry energetyczne budynku. Dlatego też istotne jest kto wykonuje świadectwo i czy  klientowi została udzielona rzetelna informacja na temat tego co wynika z certyfikatu energetycznego – a więc np co oznaczają sformułowania Energia Użytkowa, Końcowa i Pierwotna.
Jeśli nie potrafisz czegoś wyjaśnić w prosty sposób, oznacza to, że tak naprawdę nie rozumiesz tego dostatecznie dobrze – te słowa mam zawsze na uwadze przekazując swiadectwo charakterystyki energetycznej klientom.

Dla dociekliwych – w zakładce regulacje prawne można pobrać wykaz błedów i braków w rozporządzeniu w sprawie metodologii sporządzania świadectw energetycznych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

W dniu 01.01.2009 w Prawie Budowlanym została wprowadzona Dyrektywa w Sprawie Efektywności Energetycznej Budynków.

Zgodnie z artykułem 5 Prawa Budowlanego świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić:

 • Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania;
 • W przypadku zawarcia umowy przeniesienia własności budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku będącej samodzielną całością techniczno użytkową, oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • W przypadku powstania stosunku najmu własności budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku będącej samodzielną całością techniczno użytkową.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.

Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są następujące grupy budynków:

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, budynki kultu religijnego;
 • budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w roku;
 • budynki użytkowane do 2 lat;
 • budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2rok;
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2.

Czy wiesz że…
właściciel lub zarządca budynku w którym istnieje wspólna instalacja c.o dla wszystkich lokali ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.
Upomnij się o swoje świadectwo.

Różnica pomiędzy audytem a certyfikatem energetycznym

Audyt energetyczny

Certyfikat energetyczny

 • Przygotowanie termomodernizacji
 • Opis stanu istniejącego
 • Określa metody i koszt termomodernizacji
 • Określa jakość techniczną budynku i koszty eksploatacji
 • Stanowi podstawę do uzyskania kredytu
 • Stanowi uzasadnienie kosztów czynszu lub ceny sprzedaży
 • Jest wykonywany jednorazowo
 • Należy powtarzać w określonych odstępach czasu

Projektowana charakterystyka energetyczna

Ta oferta jest skierowana szczególnie dla architektów i projektantów, a także inwestorów zainteresowanych tym aby ich przyszły budynek był zaprojektowany optymalnie pod kątem zużycia energii.

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w projekcie budowlanym powinna się znaleźć tzw. projektowana charakterystyka energetyczna.

Jej obliczenia powinny być wykonane zgodnie z metodologią sporządzania świadectw energetycznych. Jednak pamiętać należy że projektowana charakterystyka nie jest świadectwem energetycznym (które sporządza się po zakończeniu inwestycji) lecz częścią projektu budowlanego. Dlatego też świadectwo może się różnić od charakterystyki np. jeżeli podczas budowy zostały dokonane zmiany.

W charakterystyce powinny się znajdować między innymi następujące informacje:

 • Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: ścian pełnych, dachów, stropodachów, drzwi, przegród przezroczystych;
 • Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami mającymi wpływ na właściwości cieplne oraz szczelność powietrzną budynku;
 • Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, chłodniczej;
 • Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;
 • Dla budynków o powierzchni użytkowej większej od 1000 m2 analizę możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zatem to na projektancie spoczywa obowiązek takiego zaprojektowania obiektu, aby zgodnie z określonymi w Warunkach Technicznych wymaganiami zużycie energii było na racjonalnie niskim poziomie. Dzieląc się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu budownictwa energooszczędnego mogę pomóc przygotować taką charakterystykę.

Zapraszam na szkolenie w Pile

Znane są już terminy kolejnego szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS przygotowującego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Szkolenie odbywa się w Pile, w Wyższej Szkole Biznesu w terminach:

 • 22-23 października 2011
 • 29-30 października 2011
 • 5-6 listopada 2011

Firma Eko Audytor będzie prowadziła część związaną z metodologią sporządzania świadectw oraz z wykonywaniem świadectwa przy pomocy programu komputerowego BuildDesk Energy Audit.

Audyt energetyczny dla gminy Jelcz-Laskowice

Wykonaniem audytów energetycznych dla 5 budynków komunalnych zakończyła się pierwsza część zlecenia realizowanego dla gminy Jelcz-Laskowice w ramach projektu finansowanego z środków Unii Europejskiej.

Jest to program Enercitt EE, w ramach którego w sumie wykonanych zostanie 13 audytów oraz świadectw charakterystyki energetycznej i badań termowizyjnych. Przewidziane są również sesje szkoleniowe z zakresu efektywności energetycznej.

Program ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach komunalnych gminy Jelcz-Laskowice.

O szczegółach można się dowiedzieć ze stron:
http://enercitee.eu/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/projekty-wlasne-urzedu/enercitee/