audyt energetyczny z opcją aktualizacji – w związku z brakiem środków na premie termomodernizacyjne

We wpisie z 30.12.2012 informowałem o wysokości środków przeznaczonych na zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów w roku 2013.  Kilkanaście  dni temu na stronach internetowych BGK ukazał się komunikaty w tej sprawie.

Z informacji tej wynika, że:

 • Fundusz nie posiada aktualnie wolnych środków na wypłaty premii termomodernizacyjnych i remontowych
 • Zgodnie z planem finansowym Funduszu przewidziana z budżetu na rok 2013 kwota 20 milionów złotych zostanie w całości przeznaczona na wypłaty tzw premii kompensacyjnych
 • Banki kredytujące na razie wstrzymują przyjmowanie wniosków wraz z audytami.

W związku z tym powstaje pytanie – czy warto w tej sytuacji sporządzać audyt energetyczny lub remontowy. A jeżeli tak, to czy audyt taki ma jakiś termin ważności?
Ustawa termomodernizacyjna nie precyzuje takiego pojęcia jak data ważności audytu (w przeciwieństwie do świadectwa energetycznego). Jednak należy pamiętać o tym, że audyt podlega weryfikacji. Zatem informacje np dotyczące kosztów ogrzewania lub kosztów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego powinny być aktualne.  O ile audyt jest sporządzany za pomocą specjalnie przeznaczonego do tego celu oprogramowania to aktualizacja taka nie stanowi problemu.
Wykonanie audytu już teraz z ewentualną opcją aktualizacji pozwoli – w chwili gdy Fundusz znów uruchomi wypłaty premii – na szybsze przygotowanie wniosku kredytowego oraz przejście procedury weryfikacji –  a tym samym zapewnienie sobie środków finansowych.

Aby dowiedzieć się jakie są koszty wykonania audytu energetycznego i remontowego w opcji z aktualizacją skontaktuj się ze mną. 

Audyt energetyczny dla Wspólnoty Mieszkaniowej w 2012 roku

Początek roku to czas obowiązkowych zebrań członków Wspólnot Mieszkańców Nieruchomości. Czas na zwołanie takiego zebrania zarząd lub zarządca ma do końca marca. Jest to obowiązek wynikający z Ustawy o Własnościach Lokali. Podczas zebrania w szczególności należy:

 • uchwalić roczny plan gospodarczy zarządu nieruchomością wspólną i opłaty na pokrycie kosztów zarządu
 • dokonać oceny pracy zarządu lub zarządcy
 • zapoznać się ze sprawozdaniem zarządu

Oczywiście można też podczas takiego zebrania podjąć inne uchwały np dotyczące przystąpienia do termomodernizacji budynku. W tym celu można zaciągnąć kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową. Aby uzyskać taki kredyt należy obowiazkowo sporządzić audyt energetyczny w którym wyliczone zostaną oszczędności energii oraz wielość premii termomodernizacyjnej.

Przykładem tego, że warto starać się o premię termomodernizacyjną mogą być załączone poniżej zdjęcia. W wyniku ocieplenia ścian i stropodachu tego budynku widocznym efektem jest poprawa wyglądu elewacji, a wymiernym dla budżetu uzyskanie ok 30% oszczędności kosztów ogrzewania.

Jeżeli są państwo zainteresowani uzyskaniem oferty na wykonanie audytu i uzyskaniem premii teromodernizacyjnej jeszcze w 2012 roku proszę o kontakt. Możliwe jest również spotkanie z audytorem podczas zebrania wspólnoty.

 

Budynek przed termomodernizacją
Budynek przed termomodernizacją
Budynek po termomodernizacji
Budynek po termomodernizacji

 

Premia Termomodernizacyjna i Remontowa w 2012 r.

Środki finansowe przeznaczone na premie dla inwestorów pochodzą z Funduszu Termomodernizacji i Remontów utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz  otrzymuje  środki:
•    Przekazywane z budżetu państwa
•    Z odsetek z lokat bankowych założonych z wolnych środków Funduszu
•    Z wpływów z inwestycji w papiery wartościowe
Oprócz wypłat premii z Funduszu są również finansowane koszty weryfikacji audytów, a także koszty obsługi i promocji (reklamy) funduszu.
Zgodnie z Ustawą Budżetową na rok 2012 dotacja z budżetu wynosi 180 000 000 zł. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że środki te wyczerpią się przed końcem roku. Dlatego aby mieć pewność że w tym roku zostanie przeprowadzony cały proces inwestycyjny warto wykonać audyt energetyczny już teraz.

Certyfikat energetyczny i audyt energetyczny a Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej

W sekcji Podstawy Prawne można pobrać kolejny dokument. Jest to Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej opracowany przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2007 roku.
Plan ten to wdrożenie zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. W roku 2016 należy osiągnąć cel określony jako oszczędność 9% energii finalnej w stosunku do średniego zużycia z lat 2001-2005 Cel ten wyrażony liczbowo wynosi: 53452 GWh.

W zakresie sektora mieszkalnictwa plan przewiduje następujące środki służące realizacji celu:

 • Wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków. A więc realizacja dyrektywy 2002/91/WE  zgodnie z którą wykonuje się świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny)
 • Wsparcie Państwa w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych czyli dopłaty  z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (Premia Termomodernizacyjna). Premia ta jest oczywiście wypłacana po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego.

Tak więc zamawiając usługę wykonania świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego należy mieć świadomość że jest to również kolejny krok w celu wypełnienia Krajowego Planu Działań w zakresie efektywności energetycznej. W przypadku audytu energetycznego jest więc ważne aby inwestycja została zrealizowana i uzyskano premię termomodernizacyjną

 

Audyt energetyczny – aktualizacja listy referencyjnej

Rok 2011 to kolejne 40 audytów energetycznych i remontowych. Ciekawsze z budynków zostały dopisane do listy referencyjnej. Są to np: Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o powierzchni użytkowej 24224 m2 i kubaturze ponad 100 000 m3!, zabytkowa kamienica w Krakowie, a także budynek Inspektoratu ZUS w Pszczynie.

Jak widać z listy audyty energetyczne wykonywane w ramach działalności firmy EKO AUDYTOR obejmują nie tylko budynki mieszkalne, ale też rówież obiekty użyteczności publicznej.  A zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej sporządzenie takiego audytu dla budynków w zasobach jednostek sektora publicznego może być jednym z środków poprawy efektywności energetycznej.

Więcej na ten temat można przeczytać w poprzedniej informacji:
http://audyt-certyfikat-energetyczny.pl/audyt-energetyczny-i-ustawa-o-efektywnosci-energetycznej/

Audyt energetyczny i Ustawa o Efektywności Energetycznej

 W sekcji Podstawy Prawne można pobrać od dziś tekst Ustawy o Efektywności Energetycznej. Ustawa  obowiązuje od dnia 15 sierpnia 2011 roku. Ustawa określa:

 • krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
 • zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
 • zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej
 • zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej

Szczególnie istotne są obowiązki jakie muszą w tym zakresie wypełnić jednostki sektora publicznego. Są one zobowiązane do zastosowania co najmniej dwóch z nastepujących środków poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z Ustawą środki te polegają na:

 • zawarciu umowy której przedmiotem jest realizacja i finansowanie  przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności  energetycznej
 • nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja
 • nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2 dla których jednostka budżetowa jest zarządcą

W ramach świadczonych usług sporządzałem wiele audytów  dla jednostek sektora publicznego.  Są one wymienione w dziale referencje. W celu uzyskania bliższych informacji w jaki sposób mogę pomóc wypełnić nałożone Ustawą o Efektywności Energetycznej obowiązki – np za pomocą wykonania audytu energetycznego – zapraszam do kontaktu.

 

Audyt energetyczny – ile energii można zaoszczędzić?

Na stronie głównej w slajdach zaktualizowana została ilość energii jaką pomogłem zaoszczędzić za pomocą audytów energetycznych. Obecnie jest to 53 471 GJEnergia taka zawiera się np w ok 2130 tonach węgla lub ok 1 620 000 m3 gazu ziemnego!
Zaoszczędzona energia to różnica pomiędzy zapotrzebowanem na ciepło na cele ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody dla stanu istniejącego i dla stanu po modernizacji wykazana w obliczeniach i przedstawiona między innymi w tzw. karcie audytu energetycznego.
Dla pojedynczego budynku ta wartość może wynosić kilkadziesiąt GJ (np dla budynku jednorodzinnego) lub kilka tysięcy GJ np dla dużego obiektu szpitalnego lub użyteczności publicznej.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie są potencjalne możliwości ekonomiczne i techniczne w zakresie ograniczenia zużywanej energii skontaktuj się ze mną.

Zapraszam na szkolenie z audytów energetycznych

W dniach 1-2 grudnia 2011 będę miał przyjemność prowadzić w Krakowie szkolenie dotyczące audytów energetycznych.

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką audytów energetycznych i remontowych. W programie duży nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia z wykonywania audytów (m.in. praca z specjalistycznym  oprogramowaniem BuildDesk), uczestnicy otrzymują szablon audytu, które w trakcie zajęć jest uzupełniany. Szkolenie skierowane jest m.in. do audytorów, architektów oraz inżynierów   budownictwa, energetyki i inżynierii środowiska, a także do zarządców nieruchomości,   pracowników   spółdzielni   mieszkaniowych,   pośredników   nieruchomości, developerów oraz przedstawiciele samorządów (z wydziałów inwestycji).

Zapisy oraz dodatkowe informacje pod adresem:
http://www.szkolenia.ec-grupa.pl/index.php?id=128

Audyty energetyczne i remontowe

Zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną, audytem energetycznym nazywamy opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego termomodernizacji.

Analogicznie brzmi definicja audytu remontowego – jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego.

Tyle mówi definicja, a przekładając to na język zrozumiały dla laika audyt to:

 • analiza stanu istniejącego budynku, jego zużycia energii na różne cele (głównie ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody);
 • propozycja różnych ulepszeń zmierzających do ograniczenia zużycia energii;
 • wybór optymalnego wariantu ulepszeń z uwzględnieniem możliwości finansowych inwestora.

Każdy audyt energetyczny lub remontowy który wykonuję jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

 • właścicielowi budynku jako podstawa decyzji o podjęciu termomodernizacji;
 • bankowi udzielającemu kredyt jako dowód, że inwestycja jest efektywna ekonomicznie, a więc nie budzi obaw co do spłaty kredytu;
 • Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej lub też innemu podmiotowi udzielającemu wsparcia finansowego;
 • projektantowi jako założenia do projektu.

Dzięki wykonaniu audytu oraz skorzystaniu z premii termomodernizacyjnej pomimo tego, że spłacamy raty kredytu, skutki jego zaciągnięcia są nieodczuwalne finansowo, a nawet przynoszą korzyści w postaci zmniejszenia opłat za zużywaną energię.

Wymagane oszczędności dla premii termomodernizacyjnej

Jedną z informacji jakie otrzymuje się w wyniku obliczeń przeprowadzanych w audycie energetycznym jest wartość o jaką zmniejsza się roczne zapotrzebowanie na energię. Aby premia w ogóle mogła być przyznana należy uzyskać pewne minimalne oszczędności.

W przypadku dotyczącym zmniejszenia zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody wymagania te przedstawione są na schemacie poniżej.

Wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej

W przypadku premii termomodernizacyjnej jej wysokość to najmniejsza z kwot wyznaczonych jako:

 • 20% wykorzystanej kwoty kredytu;
 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia;
 • Dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii wyznaczonych w audycie.

Warunek dotyczący wysokości premii remontowej z kolei określana jest następująco:

 • 20% wykorzystanej kwoty kredytu;
 • Nie więcej 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

O innych informacjach dotyczących audytów, potrzebnych dokumentach, a także terminach realizacji dowiesz się kontaktując się ze mną.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

W dniu 01.01.2009 w Prawie Budowlanym została wprowadzona Dyrektywa w Sprawie Efektywności Energetycznej Budynków.

Zgodnie z artykułem 5 Prawa Budowlanego świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić:

 • Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania;
 • W przypadku zawarcia umowy przeniesienia własności budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku będącej samodzielną całością techniczno użytkową, oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • W przypadku powstania stosunku najmu własności budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku będącej samodzielną całością techniczno użytkową.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.

Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są następujące grupy budynków:

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, budynki kultu religijnego;
 • budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w roku;
 • budynki użytkowane do 2 lat;
 • budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2rok;
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2.

Czy wiesz że…
właściciel lub zarządca budynku w którym istnieje wspólna instalacja c.o dla wszystkich lokali ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.
Upomnij się o swoje świadectwo.

Różnica pomiędzy audytem a certyfikatem energetycznym

Audyt energetyczny

Certyfikat energetyczny

 • Przygotowanie termomodernizacji
 • Opis stanu istniejącego
 • Określa metody i koszt termomodernizacji
 • Określa jakość techniczną budynku i koszty eksploatacji
 • Stanowi podstawę do uzyskania kredytu
 • Stanowi uzasadnienie kosztów czynszu lub ceny sprzedaży
 • Jest wykonywany jednorazowo
 • Należy powtarzać w określonych odstępach czasu

Szkolenia

Od początku swojej działalności zajmuję się intensywnie dydaktyką i szkoleniami z zakresu audytu, certyfikacji energetycznej, a także obsługi programów komputerowych dedykowanych powyższym zagadnieniom.

Jestem licencjonowanym trenerem programów firmy BuildDesk: BuildDesk Energy Audit oraz BuildDesk Energy Certificate. Podczas prowadzonych szkoleń dzielę się swoim doświadczeniem zdobytym w praktyce podczas sporządzania świadectw i audytów.

Licencja szkoleniowa BuildDesk

Jeżeli szukasz:

 • wykładowcy na studia podyplomowe
 • trenera na kurs audytu lub szkolenia dla osób chcących sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej
 • autora artykułów fachowych lub popularnonaukowych z zakresu efektywności energetycznej

lub jeżeli potrzebujesz indywidualnych konsultacji dotyczących sporządzania świadectw i audytów, albo chcesz zapoznać się z programami komputerowymi – skontaktuj się ze mną.

Doświadczenie szkoleniowe

Od lutego 2009

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu, Wydział Techniczny – Wykładowca przedmiotu „Audyt energetyczny budynków” na Studiach Podyplomowych

Ilość prowadzonych zajęć w semestrze: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń oraz 12 godzin seminarium dyplomowego. Program studiów zatwierdzony Przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od września 2011

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i środowiska – Wykładowca przedmiotu „Audyt energetyczny budynków” na Studiach Podyplomowych dofinansowanych z EFS

Od stycznia 2009

W ramach szkoleń dla osób które chcą sporządzać świadectwa energetyczne (szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 21 stycznia 2008 r.) oraz dla osób z uprawnieniami budowlanymi prowadzę część zajęć związaną z metodologią obliczeń oraz z opracowywaniem świadectw za pomocą programu komputerowego BuildDesk Energy Certificate. Szkolenia te prowadzone są między innymi w dofinansowanym z EFS programie „Akademia Budownictwa” Do końca 2010 roku poprowadziłem w sumie 300 godzin szkoleń.

Od listopada 2009

W ramach cyklu „Zawód: Doradca Energetyczny” publikuję w dwumiesięczniku „Doradca Energetyczny” artykuły branżowe dotyczące audytów i certyfikatów energetycznych. Wystąpiłem z referatami na 3 konferencjach organizowanych przez to czasopismo.

Rok 2009, 2010 i 2011

W ramach szkoleń dla zarządców nieruchomości, architektów, spółdzielni mieszkaniowych organizowanych przez firmę Virtus z Krakowa prowadziłem tzw wykłady merytoryczne również z zakresu audytów i certyfikacji energetycznej.

Audyt energetyczny dla gminy Jelcz-Laskowice

Wykonaniem audytów energetycznych dla 5 budynków komunalnych zakończyła się pierwsza część zlecenia realizowanego dla gminy Jelcz-Laskowice w ramach projektu finansowanego z środków Unii Europejskiej.

Jest to program Enercitt EE, w ramach którego w sumie wykonanych zostanie 13 audytów oraz świadectw charakterystyki energetycznej i badań termowizyjnych. Przewidziane są również sesje szkoleniowe z zakresu efektywności energetycznej.

Program ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach komunalnych gminy Jelcz-Laskowice.

O szczegółach można się dowiedzieć ze stron:
http://enercitee.eu/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/projekty-wlasne-urzedu/enercitee/