Świadectwa charakterystyki energetycznej

Doradztwo energetyczne

W dniu 01.01.2009 w Prawie Budowlanym została wprowadzona Dyrektywa w Sprawie Efektywności Energetycznej Budynków.

Zgodnie z artykułem 5 Prawa Budowlanego świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić:

 • Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania;
 • W przypadku zawarcia umowy przeniesienia własności budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku będącej samodzielną całością techniczno użytkową, oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • W przypadku powstania stosunku najmu własności budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku będącej samodzielną całością techniczno użytkową.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.

Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są następujące grupy budynków:

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, budynki kultu religijnego;
 • budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w roku;
 • budynki użytkowane do 2 lat;
 • budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2rok;
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2.

Czy wiesz że…
właściciel lub zarządca budynku w którym istnieje wspólna instalacja c.o dla wszystkich lokali ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.
Upomnij się o swoje świadectwo.

Różnica pomiędzy audytem a certyfikatem energetycznym

Audyt energetyczny

Certyfikat energetyczny

 • Przygotowanie termomodernizacji
 • Opis stanu istniejącego
 • Określa metody i koszt termomodernizacji
 • Określa jakość techniczną budynku i koszty eksploatacji
 • Stanowi podstawę do uzyskania kredytu
 • Stanowi uzasadnienie kosztów czynszu lub ceny sprzedaży
 • Jest wykonywany jednorazowo
 • Należy powtarzać w określonych odstępach czasu