Program „Czyste Powietrze”

Czy składając wniosek do programu „Czyste Powietrze” należy przedstawić również audyt energetyczny – to pytanie często zadają sobie inwestorzy pragnący skorzystać z tego dofinansowania.
Zgodnie z regulaminem programu sporządzenie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe. Należy złożyć wniosek o dofinansowanie który ma formę interaktywnego formularza PDF. We wniosku należy podać parametry planowanych działań termomodernizacyjnych w tym takie dane jak rodzaj materiału izolacyjnego jaki zostanie zastosowany np. na ścianach lub dachu, a także jego grubość.

Jednak w przypadku gdy wniosek jest sporządzany bez audytu to parametry przegród a zwłaszcza współczynnik przenikania ciepła są przyjmowane tylko i wyłącznie na podstawie podanego we wniosku roku oddania do użytkowania budynku.

Formularz również automatycznie podpowiada użytkownikowi grubości izolacji jakie należy zastosować. Bardzo często są to rozwiązania które nie są optymalne dla danego budynku np. z uwagi na to że w stanie istniejącym budynek jest częściowo zaizolowany. Wielokrotnie budynki były wykonywane tzw. metodą gospodarczą przy zastosowaniu różnych materiałów takich jak bloczki z betonu lekkiego, bloczki z betonu żużlowego, ściany z pustką powietrzną itp. Formularz natomiast zakłada domyślnie ściany ceglane nieizolowane i dla takiego rozwiązania dobiera izolację.

Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku gdy sporządzony zostanie audyt energetyczny. Wtedy po zaznaczeniu w formularzu odpowiedniej opcji do wniosku przepisuje się dane z audytu – a więc rozwiązania optymalne wyznaczone przez doradcę energetycznego uwzględniające realnie zastosowane w budynku rozwiązania materiałowo konstrukcyjne.

Jak to wygląda w praktyce dla budynku o zadeklarowanym roku budowy 1960:

 • bez audytu formularz podpowiada minimalną grubość izolacji 16,00 cm styropianu
 • na podstawie audytu gdzie stwierdzono że ściana wykonana jest z bloczków z żużlobetonu z pustką powietrzną optymalna grubość izolacji to 12 cm styropianu

Podobna sytuacja występuje dla dachu lub stropu poddasza, tu różnice pomiędzy tym co podpowiada formularz a danymi wyznaczonymi w audycie są jeszcze większe.

Sporządzając audyt energetyczny otrzymuje się również informację o tym jakie będą możliwe do uzyskania oszczędności energii i kosztów użytkowania budynku.

Audyt odpowiada też na bardzo ważne pytanie:  czy w przypadku gdy zmienia się nośnik energii a więc np kocioł węglowy na kocioł gazowy uzyskane w trakcie termomodernizacji oszczędności energii pokryją wzrost kosztów zakupu energii – bowiem gaz czy też olej są paliwami droższymi od powszechnie jeszcze stosowanego węgla.

Koszt wykonania audytu energetycznego do programu „Czyste Powietrze”
Zgodnie z regulaminem koszt kwalifikowany za sporządzenia audytu energetycznego to maksymalnie 1000,00 zł. brutto. Koszt kwalifikowany oznacza że jest on objęty dofinansowaniem.

Zamawiając audyt energetyczny do programu „Czyste Powietrze” w firmie Eko Audytor otrzymasz gwarancję że koszt wykonania nie przekroczy progu określonego regulaminem. Może też być niższy. Wycena audytu jest dokonywana na podstawie informacji o lokalizacji budynku, posiadanej dokumentacji i innych informacji o budynku.
Możliwe jest wykonanie audytu na terenie całego kraju.

Korzyści z posiadania audytu składanego razem z wnioskiem do programu „Czyste Powietrze”:

 • realnie dobrane rozwiązania izolacji przegród (grubość i rodzaj materiału izolacyjnego)
 • oszacowanie oszczędności energii i kosztów
 • mniej problemów przy weryfikacji wniosku – wszystkie dane we wniosku są poparte profesjonalnymi obliczeniami wynikającymi z audytu
 • pomoc w wypełnieniu wniosku w zakresie technicznym

Dla kogo przeznaczony jest program „Czyste Powietrze”
Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Podstawowe zasady programu „Czyste Powietrze”
Najważniejszym i koniecznym warunkiem uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze” jest wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych różnego typu na nowe urządzenia spełniające wymogi tzw ekoprojektu a więc o wysokiej sprawności i niskiej emisji zanieczyszczeń.
W dalszej kolejności można otrzymać dofinansowanie na prace termomodernizacyjne takie docieplenie ścian, dachów, stropów, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji a także montaż instalacji kolektorów fotowoltaicznych.

Gdzie można składać wnioski o dofinansowanie?
Wnioski o dofinansowanie najlepiej składać elektronicznie za pomocą Portalu Beneficjenta do którego dostęp znajduje się na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska odpowiednich dla województwa gdzie znajduje się budynek. Można również wniosek taki w wersji papierowej wysłać lub złożyć w siedzibie danego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub w Gminie która zawarła porozumienie na realizację programu.

Audyty energetyczne i remontowe

Zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną, audytem energetycznym nazywamy opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego termomodernizacji.

Analogicznie brzmi definicja audytu remontowego – jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego.

Tyle mówi definicja, a przekładając to na język zrozumiały dla laika audyt to:

 • analiza stanu istniejącego budynku, jego zużycia energii na różne cele (głównie ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody);
 • propozycja różnych ulepszeń zmierzających do ograniczenia zużycia energii;
 • wybór optymalnego wariantu ulepszeń z uwzględnieniem możliwości finansowych inwestora.

Każdy audyt energetyczny lub remontowy który wykonuję jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

 • właścicielowi budynku jako podstawa decyzji o podjęciu termomodernizacji;
 • bankowi udzielającemu kredyt jako dowód, że inwestycja jest efektywna ekonomicznie, a więc nie budzi obaw co do spłaty kredytu;
 • Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej lub też innemu podmiotowi udzielającemu wsparcia finansowego;
 • projektantowi jako założenia do projektu.

Dzięki wykonaniu audytu oraz skorzystaniu z premii termomodernizacyjnej pomimo tego, że spłacamy raty kredytu, skutki jego zaciągnięcia są nieodczuwalne finansowo, a nawet przynoszą korzyści w postaci zmniejszenia opłat za zużywaną energię.

Wymagane oszczędności dla premii termomodernizacyjnej

Jedną z informacji jakie otrzymuje się w wyniku obliczeń przeprowadzanych w audycie energetycznym jest wartość o jaką zmniejsza się roczne zapotrzebowanie na energię. Aby premia w ogóle mogła być przyznana należy uzyskać pewne minimalne oszczędności.

W przypadku dotyczącym zmniejszenia zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody wymagania te przedstawione są na schemacie poniżej.

Wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej

W przypadku premii termomodernizacyjnej jej wysokość to najmniejsza z kwot wyznaczonych jako:

 • 20% wykorzystanej kwoty kredytu;
 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia;
 • Dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii wyznaczonych w audycie.

Warunek dotyczący wysokości premii remontowej z kolei określana jest następująco:

 • 20% wykorzystanej kwoty kredytu;
 • Nie więcej 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

O innych informacjach dotyczących audytów, potrzebnych dokumentach, a także terminach realizacji dowiesz się kontaktując się ze mną.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

W dniu 01.01.2009 w Prawie Budowlanym została wprowadzona Dyrektywa w Sprawie Efektywności Energetycznej Budynków.

Zgodnie z artykułem 5 Prawa Budowlanego świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić:

 • Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania;
 • W przypadku zawarcia umowy przeniesienia własności budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku będącej samodzielną całością techniczno użytkową, oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • W przypadku powstania stosunku najmu własności budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku będącej samodzielną całością techniczno użytkową.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.

Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są następujące grupy budynków:

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, budynki kultu religijnego;
 • budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w roku;
 • budynki użytkowane do 2 lat;
 • budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2rok;
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2.

Czy wiesz że…
właściciel lub zarządca budynku w którym istnieje wspólna instalacja c.o dla wszystkich lokali ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.
Upomnij się o swoje świadectwo.

Różnica pomiędzy audytem a certyfikatem energetycznym

Audyt energetyczny

Certyfikat energetyczny

 • Przygotowanie termomodernizacji
 • Opis stanu istniejącego
 • Określa metody i koszt termomodernizacji
 • Określa jakość techniczną budynku i koszty eksploatacji
 • Stanowi podstawę do uzyskania kredytu
 • Stanowi uzasadnienie kosztów czynszu lub ceny sprzedaży
 • Jest wykonywany jednorazowo
 • Należy powtarzać w określonych odstępach czasu

Projektowana charakterystyka energetyczna

Ta oferta jest skierowana szczególnie dla architektów i projektantów, a także inwestorów zainteresowanych tym aby ich przyszły budynek był zaprojektowany optymalnie pod kątem zużycia energii.

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w projekcie budowlanym powinna się znaleźć tzw. projektowana charakterystyka energetyczna.

Jej obliczenia powinny być wykonane zgodnie z metodologią sporządzania świadectw energetycznych. Jednak pamiętać należy że projektowana charakterystyka nie jest świadectwem energetycznym (które sporządza się po zakończeniu inwestycji) lecz częścią projektu budowlanego. Dlatego też świadectwo może się różnić od charakterystyki np. jeżeli podczas budowy zostały dokonane zmiany.

W charakterystyce powinny się znajdować między innymi następujące informacje:

 • Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: ścian pełnych, dachów, stropodachów, drzwi, przegród przezroczystych;
 • Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami mającymi wpływ na właściwości cieplne oraz szczelność powietrzną budynku;
 • Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, chłodniczej;
 • Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;
 • Dla budynków o powierzchni użytkowej większej od 1000 m2 analizę możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zatem to na projektancie spoczywa obowiązek takiego zaprojektowania obiektu, aby zgodnie z określonymi w Warunkach Technicznych wymaganiami zużycie energii było na racjonalnie niskim poziomie. Dzieląc się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu budownictwa energooszczędnego mogę pomóc przygotować taką charakterystykę.

Termowizja

Termowizja pozwala zobaczyć to co normalnie jest niewidzialne, wykorzystując do tego specjalny sprzęt zwany kamerą termowizyjną. Kamera taka działa na zasadzie rejestrowania promieniowania emitowanego przez każdy obiekt i przedstawia go jako pole temperatur. Termogram wygląda podobnie jak fotografia, lecz wystarczy rzut oka aby wyodrębnić miejsca o podwyższonej lub obniżonej temperaturze. Na podstawie badania termowizyjnego, po dokonaniu analizy w specjalnych programach komputerowych można dokonać bezinwazyjnej diagnostyki budynku.

Badanie termowizyjne pozwala między innymi na:

 • Dokonanie oceny stanu ochrony cieplnej budynku;
 • Wykrycie mostków cieplnych czyli miejsc w których występują nadmierne straty ciepła mogą to być np. tzw. wieńce, płyt stropowych i balkonowych, elementy konstrukcyjne – słupy;
 • Ocenę mocowania okien i drzwi, a także ocenę szczelności samej stolarki;
 • Kontrolę prac ociepleniowych np. sprawdzenie poprawności klejenia płyt izolacyjnych, montażu łączników mechanicznych. Sprawdzenie takie można wykonać nawet po położeniu wyprawy tynkarskiej;
 • Lokalizacje zawilgoconych miejsc i wykrywanie tzw. punktu rosy – miejsc potencjalnego występowania pleśni i grzybów;
 • Wykrywanie nieszczelności izolacji urządzeń technicznych np. kotłów, przewodów centralnego ogrzewania, rur z ciepłą wodą;
 • Kontrolę instalacji elektrycznej – wykrywanie miejsc przegrzewających się.

Badania termowizyjne wykonujemy zgodnie z normą PN–EN 13187 Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni. Po zakończonym badaniu i analizie komputerowej w ciągu kilku dni powstaje raport – z przykładowym raportem możesz się zapoznać tutaj:

[button link=”http://audyt-certyfikat-energetyczny.pl/wp-content/uploads/2011/10/Przykladowy_raport_termowizyjny.pdf” style=”download” color=”red” window=”yes”]Przykładowy raport termowizyjny[/button]

 

UWAGA!
Badania termowizyjne w celu oceny stanu ochrony cieplnej budynku wykonuje się w sezonie grzewczym, kiedy występuje przepływ ciepła z wewnątrz na zewnątrz budynku. Przeprowadza się je również przed wschodem lub pewien czas po zachodzie słońca, aby zminimalizować wpływ zakłóceń od promieniowania słonecznego. Dlatego też badania te powinny być umawiane z kilkunastodniowym wyprzedzeniem.

Szkolenia

Od początku swojej działalności zajmuję się intensywnie dydaktyką i szkoleniami z zakresu audytu, certyfikacji energetycznej, a także obsługi programów komputerowych dedykowanych powyższym zagadnieniom.

Jestem licencjonowanym trenerem programów firmy BuildDesk: BuildDesk Energy Audit oraz BuildDesk Energy Certificate. Podczas prowadzonych szkoleń dzielę się swoim doświadczeniem zdobytym w praktyce podczas sporządzania świadectw i audytów.

Licencja szkoleniowa BuildDesk

Jeżeli szukasz:

 • wykładowcy na studia podyplomowe
 • trenera na kurs audytu lub szkolenia dla osób chcących sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej
 • autora artykułów fachowych lub popularnonaukowych z zakresu efektywności energetycznej

lub jeżeli potrzebujesz indywidualnych konsultacji dotyczących sporządzania świadectw i audytów, albo chcesz zapoznać się z programami komputerowymi – skontaktuj się ze mną.

Doświadczenie szkoleniowe

Od lutego 2009

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu, Wydział Techniczny – Wykładowca przedmiotu „Audyt energetyczny budynków” na Studiach Podyplomowych

Ilość prowadzonych zajęć w semestrze: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń oraz 12 godzin seminarium dyplomowego. Program studiów zatwierdzony Przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od września 2011

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i środowiska – Wykładowca przedmiotu „Audyt energetyczny budynków” na Studiach Podyplomowych dofinansowanych z EFS

Od stycznia 2009

W ramach szkoleń dla osób które chcą sporządzać świadectwa energetyczne (szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 21 stycznia 2008 r.) oraz dla osób z uprawnieniami budowlanymi prowadzę część zajęć związaną z metodologią obliczeń oraz z opracowywaniem świadectw za pomocą programu komputerowego BuildDesk Energy Certificate. Szkolenia te prowadzone są między innymi w dofinansowanym z EFS programie „Akademia Budownictwa” Do końca 2010 roku poprowadziłem w sumie 300 godzin szkoleń.

Od listopada 2009

W ramach cyklu „Zawód: Doradca Energetyczny” publikuję w dwumiesięczniku „Doradca Energetyczny” artykuły branżowe dotyczące audytów i certyfikatów energetycznych. Wystąpiłem z referatami na 3 konferencjach organizowanych przez to czasopismo.

Rok 2009, 2010 i 2011

W ramach szkoleń dla zarządców nieruchomości, architektów, spółdzielni mieszkaniowych organizowanych przez firmę Virtus z Krakowa prowadziłem tzw wykłady merytoryczne również z zakresu audytów i certyfikacji energetycznej.